Download algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden
 
Algemene verkoopswaarden
 
1. Elke bestelling is slechts geldig en bindend na bevestiging door onze administratieve diensten.
  
2. Leveringsvertragingen die de vier weken niet overschrijden, kunnen geen reden zijn tot annulatie van de bestelling, uitgezonderd wanneer anders overeengekomen. Met leveringsdatum verstaan wij de datum waarop de goederen onze magazijnen verlaten.
  
3. Voor iedere levering worden volgende afwijkingen als normaal beschouwd:
 
          A. Aantal draden: 5%
          B. Lengte en breedte: 3%
          C. Gewicht: 5%
  
4. Een bevestigde prijs is vast en definitief. De marktprijs op de dag van de levering kan generlei invloed hebben op de bevestigde prijs, noch in gunstige noch in ongunstige zin, tenzij het uitdrukkelijk anders werd bepaald.
 
5. Alle zendingen gebeuren op risico en perikel van de koper, zelfs wanneer franco wordt verzonden.
 
6. De goederen worden alleen verzekerd op uitdrukkelijk verzoek van de klant.
 
7. De klachten wegens een andere reden dan verborgen gebreken zijn nul en van gener waarde indien zij niet binnen de acht dagen na het ontvangen der goederen schriftelijk worden uitgebracht of indien de koopwaar een manipulatie heeft ondergaan. Ingeval een klacht gegrond zou blijken en tot vergoeding van schade aanleiding geeft wordt het bedrag van deze vergoeding altijd beperkt tot de verkoopwaarde van de goederen.
 
8. Zonder schriftelijke toestemming van de verkoper mag de waar niet teruggezonden worden en deze toestemming sluit geenszins erkenning in.
 
9. De gevallen die aan overmacht of toeval moeten toegeschreven worden, schorsen van rechtswege de termijnen van uitvoering van verplichtingen der partijen. Niettemin heeft iedere partij het recht het contract zonder enige vergoeding te niet te doen, indien de aldus veroorzaakte verlenging een vertraging van meer dan zestig dagen meebrengt. De aanvullende uitstellen na de ingebrekestelling worden niet geschorst door gevallen van overmacht of toeval.
 
10. Indien de koper dit contract of een ander contract met de verkoper geheel of gedeeltelijk niet uitvoert, kan de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling de uitvoering van zijn eigen verplichtingen opschorten. Bovendien kan de verkoper onverminderd zijn recht op schadevergoeding, indien de koper zijn verplichtingen niet tijdig nakomt, dan wel geheel of  gedeeltelijk niet nakomt, ten allen tijde: met kennisgeving bij ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst, zonder ingebrekestelling dit contract van rechtswege geheel of gedeeltelijk als onbestaande beschouwen. In dit geval moet de koper onverwijld en uiterlijk 48 uren na ontvangst van de kennisgeving de identificeerbare goederen ter beschikking van de verkoper stellen.
 
11. Alle betalingen geschieden te Kolham, en zijn alleen geldig tegen onze handtekening. Het innen bij onze klanten is geen afwijking van deze clausule. De leveringen worden geacht te Kolham te gebeuren, ook indien de goederen naar een ander adres worden opgestuurd.
 
12. Verkopen betaalbaar in opeenvolgende schijven. Wanneer de koper één van de opeenvolgende schijven niet op de overeengekomen vervaldag betaalt, maakt dit feit alle andere schijven van de desbetreffende factuur (alsmede het verschuldigd blijvend saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen) van rechtswege onmiddellijk eisbaar.
 
13. Op alle bedragen die op de vervaldag niet vereffend zijn is er van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een rente verschuldigd van 12% per jaar.
 
14. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag tengevolge van nalatigheid of slechte wil, zal het verschuldigd saldo, na vergeefse ingebrekestelling, verhoogd worden bij wijze van conventioneel verhogingsbeding met 12%, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2500 EUR, onverminderd rente en kosten en zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 
15. Wij behouden ons het recht voor bij de uitvoering van bepaalde contracten betalings-garanties te eisen, of bij ontstentenis hiervan, zulke maatregelen te treffen, die wij in overeenstemming achten met onze belangen.
 
16. Het uitgeven van een handelseffect of elke regeling brengt aan de bedingen van het onderhaving contract, noch een vernieuwing noch een afwijking aan.
 
17. De verkoper behoudt zich het recht voor, ieder geschil, voorvloeiend uit het onderhavig contract, voor te leggen aan de rechtbanken van zijn rechtsgebied.
 
18. Ingeval er tussen koper en verkoper zekere, opeisbare en vaststaande wederzijdse schulden en vorderingen bestaan in een wederkerige verhouding, en dit met uitzondering van samenhangende schulden, is de verkoper gerechtigd om van rechtswege over te gaan tot compensatie van de wederzijdse schulden en vorderingen.
 
EIGENDOMSOVERDRACHT (VOOR NEDERLAND & BELGIË)
 
De goederen blijven het eigendom van de verkoper tot hun volledige betaling. Zolang deze betaling niet heeft plaats gehad, is de koper er niet toe gerechtigd ze in pand te geven, of ze als zekerheid of meerdere zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken.
 
Ingeval van wanbetaling op de vervaldag, is de koper ertoe gehouden bij de eerste sommatie door de verkoper gedaan, de nog niet voortverkochte goederen terug te zenden.
 

 
 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.